Τεστ συσσωρευόμενου ερεθισμού σε ανακατασκευασμένο μοντέλο ανθρωπίνου κολπικού επιθηλίου

Το προϊόν δοκιμάστηκε σε κύτταρα κολπικού επιθηλίου που καλλιεργήθηκαν στο εργαστήριο. Ως παράμετρος ζωτικότητας αξιολογήθηκε η απελευθερούμενη γαλακτική αφυδρογονάση (ενζυμικός δείκτης καταστροφής του κυττάρου).

Το Dermoxen VITEXYL Τζελ για την ευαίσθητη περιοχή κρίνεται ΑΣΦΑΛΕΣ και ΑΝΕΚΤΟ από το κολπικό επιθήλιο.

Οι τιμές στο γράφημα δεικνύουν ότι ο απαιτούμενος χρόνος ώστε κατόπιν εφαρμογής του τζελ VITEXYL DermoXen η ζωτικότητα των κυττάρων να πέσει στο 50% (από 100%) δηλ. η ET50 είναι ίση με 7 ώρες και 12 λεπτά.

Συνεπώς, το προϊόν κρίνεται ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΠΑΛΟ για το δέρμα.

Οι τιμές της απελευθερούμενης γαλακτικής αφυδρογονάσης είναι χαμηλότερες από αυτές του αρνητικού ελέγχου τόσο μετά από 4 ώρες συνεχούς εφαρμογής όσο και μετά από 18 ώρες συνεχούς εφαρμογής.

Συνεπώς, το προϊόν κρίνεται ΑΣΦΑΛΕΣ και ANEKTO από το κολπικό επιθήλιο.